ZestFinance颠覆传统信用评估体系

新闻 / 媒体: 报纸新闻文章报纸

时期17 2月 2014

媒体投稿

1

媒体投稿

  • 标题ZestFinance颠覆传统信用评估体系
    媒体名称 / 渠道证券市场周刊
    国家/地区中国
    日期17/02/14
    人员Yan Gong

分类

  • 报纸