El futuro de la industria del automóvil en la RMB

Pedro Nueno (编辑)

科研成果: 书/报告编著

摘要

Resum L’objectiu d’aquest estudi és orientar les polítiques públiques que tenen un impacte en el sector de l’automòbil a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i les estratègies dels principals agents que l’integren, de manera que permetin fer front als reptes de futur d’aquest sector global. L’estudi indica que l’escenari més probable és el d’una recuperació econòmica progressiva en un context d’evolució tecnològica no disruptiva. Per afrontar aquest escenari es proposa una estratègia sectorial orientada a retenir i fer créixer la indústria de l’automòbil a la RMB estructurada en quatre eixos d’actuació: promocionar el valor estratègic de la indústria i el sector de l’automòbil per a la RMB; posicionar la RMB com a pol industrial i logístic de referència per al sector al sud d’Europa; fomentar l’actualització tecnològica del teixit industrial i l’atracció de talent, i consolidar una indústria de noves tecnologies i empreses relacionades amb la mobilitat i les ciutats intel·ligents. Resumen El objetivo de este estudio es orientar las políticas públicas que tienen un impacto en el sector del automóvil en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) y las estrategias de los principales agentes que lo integran, de manera que permitan hacer frente a los retos de futuro de este sector global. El estudio indica que el escenario más probable es el de una recuperación económica progresiva en un contexto de evolución tecnológica no disruptiva. Para afrontar este escenario se propone una estrategia sectorial orientada a retener y hacer crecer la industria del automóvil en la RMB estructurada en cuatro ejes de actuación: promocionar el valor estratégico de la industria y el sector del automóvil para la RMB; posicionar la RMB como polo industrial y logístico de referencia para el sector en el Sur de Europa; fomentar la actualización tecnológica del tejido industrial y la atracción de talento, y consolidar una industria de nuevas tecnologías y empresas relacionadas con la movilidad y las ciudades inteligentes.Abstract The aim of this study is to shape public policies affecting the automotive sector in the Barcelona Metropolitan Region (RMB) and the strategies of the sector’s main agents, to help them face the future challenges of this global industry. According to the study, the most likely scenario is that of gradual economic recovery within the context of non-disruptive technological evolution. In efforts to address this scenario, the study proposes a sectoral strategy based on retaining and expanding the automotive industry in the RMB, structured into four areas of action: emphasising the automotive industry’s strategic value to the RMB; positioning the RMB as a benchmark industrial and logistics hub for the sector in Southern Europe; promoting the technological updating of the industrial fabric and the attraction of talent; and consolidating an industry of new technologies and companies linked to mobility and smart cities.
投稿的翻译标题El futuro de la industria del automóvil en la RMB
源语言西班牙语
出版商Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
页数205
ISBN(印刷版)9788461729210
出版状态已出版 - 1 1月 2014

出版系列

姓名Quadern del Pacte Industrial

指纹

探究 'El futuro de la industria del automóvil en la RMB' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

引用此